Tectura Groenkouter

Okan

Doel

Het onthaaljaar heeft tot doel Nederlandsonkundige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij de individuele capaciteiten van deze anderstalige nieuwkomer.
Het onthaalonderwijs moet het voor deze leerlingen mogelijk maken hun studie in het regulier secundair onderwijs met succes voort te zetten. Daarom is het leerprogramma zeer sterk gericht op het verwerven van het Nederlands. Een team van ervaren leerkrachten en CLB-medewerkers begeleidt de leerlingen bij dat leerproces en doet er alles aan opdat het kind zich optimaal zou kunnen ontwikkelen.

Voor wie?

Een anderstalige nieuwkomer kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar toegelaten worden, wanneer hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
  2. een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;
  3. niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  4. onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  5. maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

In uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden kan voor individuele leerlingen van bepaalde voorwaarden afgeweken worden. Informeer u daaromtrent bij de coördinator.

Wat?

Het wekelijkse lessenrooster omvat enerzijds 24 wekelijkse lesuren Nederlands, 2 uur lichamelijke opvoeding anderzijds 2 lesuren godsdienst of niet-confessionele zedenleer. Verder wordt de leerlingen de kans geboden om deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die aanleunen bij hun interesses.

Waar?

De onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers zijn gevestigd te Sint- Amandsberg en zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Informatie en inschrijvingen

Voor bijkomende inlichtingen en inschrijvingen (het hele jaar door) kan u steeds terecht bij de coördinator. U maakt daarvoor liefst een afspraak.

Fay Lootens
Tectura Groenkouter

Tel: 09 218 86 72 of 0476 76 89 07