Tectura Groenkouter

Leerlingen-
begeleiding

Leerlingenbegeleiding op onze school betekent werken aan het welbevinden van leerlingen. Hiermee bedoelen we enerzijds schoolse prestaties en anderzijds dat leerlingen zich goed voelen op school.

De leerling mag ervan uit gaan dat elke leraar ook een leerlingenbegeleider is. De klastitularis is in de eerste plaats een vertrouwenspersoon van de leerlingen. Bij hem of haar kan de leerling in eerste instantie terecht.

Daarnaast is er een team van opvoeders en leerlingencoördinatoren. Zij staan in voor de dagelijkse gang van zaken op school, de opvolging bij problemen en eventuele doorverwijzing.

Het aanbod van de leerlingenbegeleiding is zeer uiteenlopend.

- De leerling kan er terecht voor een vertrouwelijk gesprek.
- Bij problemen wordt gekeken wat de mogelijke oplossingen zijn.
- Er kan hulp geboden worden voor een aantal praktische zaken.
- De leerlingbegeleider en de leerkracht kunnen een leerling helpen om bij te werken na afwezigheid.
- De leerlingbegeleider en de leerkracht kunnen een leerling weer op het juiste spoor zetten als hij of zij om welke reden dan ook de draad is kwijt geraakt voor één of meerdere vakken.
- Ook kijkt de leerlingbegeleider, samen met de ouder(s) en het CLB welke ondersteuning er bij specifieke problematieken kan aangeboden worden (dyslexie, ADHD, gezondheidsproblemen, persoonlijke problemen, etc.).

Leerlingenbegeleiding kan alleen maar werken als de leerling zelf bereid is hulp te aanvaarden en als de leerling zelf mee wil helpen om tot een oplossing te komen.
De school verdedigt een herstelgerichte aanpak bij conflicten. Herstelgericht handelen biedt alle betrokkenen de kans om in conflictsituaties op een constructieve wijze met elkaar terug verder te gaan.